Agata Górny

 
 
 

 
kiedy i gdzie

Konwersatorium

Agata Górny
Łukasz Byra
Paweł Kaczmarczyk
Małgorzata Wrotek

Środa, Piątek

9.45-11.20, sala F
11.30-13.05, sala F

Zajęcia komputerowe sala I

Środa

13.15-16.35, sala F
16.45-20.00, sala E

Zajęcia komputerowe sala H

opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zjawiskami ludnościowymi w ich społeczno-ekonomicznym kontekście, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych i gospodarczych na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Nacisk zostanie położony na współczesne procesy ludnościowe w Polsce i Europie.

Zajęcia łączą formę wykładu i ćwiczeń. Część ćwiczeń ma charakter warsztatów na komputerach, a ich celem jest nauczenie studentów wyszukiwania danych statystycznych, ich interpretacji i prezentacji. Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej (objętość ok. 3000 słów) i zdanie końcowego egzaminu.