Agata Górny

 
 

 
Kiedy i Gdzie

Konwersatorium

Dr Agata Górny
Dr Paweł Kaczmarczyk
Mgr Łukasz Byra
Mgr Małgorzata Wrotek

Środa, Piątek
9.45-11.20, sala G
11.30-13.05, sala G

Środa
13.15-16.35, sala G
16.45-20.00, sala G

Zajęcia komputerowe
sala J
Ważne daty
15.11.17 - konspekty
22.11.17
- prezentacje konspektów
22.12.17 - wstępne wersje prac pisemnych
26.01.18 - ostateczne wersje prac pisemnych


Opis przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zjawiskami ludnościowymi w ich społeczno-ekonomicznym kontekście, a także analiza współzależności zjawisk demograficznych i gospodarczych na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Nacisk zostanie położony na współczesne procesy ludnościowe w Polsce i Europie.

Zajęcia łączą formę wykładu i ćwiczeń. Część ćwiczeń ma charakter warsztatów na komputerach, a ich celem jest nauczenie studentów wyszukiwania danych statystycznych, ich interpretacji i prezentacji. Warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej (objętość ok. 3000 słów) i zdanie końcowego egzaminu.

Informacje bieżące